กรณีตัวอย่างการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน


สารคดีเชิงข่าว กองทุนเงินทดแทน

ตอนที่ 11 กรณีตัวอย่างการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน