ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สร้างโอกาส ช่วยชาติ ช่วยสังคม


สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน โดยมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ดูแลลูกจ้างแบบครบวงจร ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแททย์และอาชีพ ควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ และสังคม รวมทั้งการให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย