การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39


ผู้ประกันตนเมื่อออกจากงานประจำ อย่าลืมไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน