โครงการ สปส. มอบสุข จ. นครศรีฯ


สปส. มอบสุขให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เป็นผู้ทุพพลภาพ จ.นครศรีธรรมราช