ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 - 2565
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554