ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปี 2567
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2567
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (กองทุนประกันสังคม)
แผนปฎิบัติราขการ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) พฤษภาคม 2565
แผนปฎิบัติราขการ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2565
แผนปฎิบัติราขการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 - 2565
แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562