ค่าทำศพ

04 กุมภาพันธ์ 2564


     ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทำศพ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยจ่ายให้ผู้จัดการศพ 

     ปัจจุบัน กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 สามารถจ่ายค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท 
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานฯ

สำนักงานกองทุนเงินทดแทน