ทปษ นันทินี หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านการประกันสังคม ระหว่างไทยกับเบลเยียม

26 เมษายน 2566

นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นผู้นำคณะของสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านการประกันสังคม (Social Security Agreement – SSA) ระหว่างไทยกับเบลเยียม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ฝ่ายเบลเยียม นำโดยนาย Hendrik Hermans ตำแหน่ง Counsellor- General พร้อมคณะผู้แทนจาก Federal Public Service Social Security รวม 3 คน และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย
       ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดที่อาจมีร่วมกันได้จากการจัดทำ SSA ต่อไป รวมถึงร่วมกันจัดทำรายงานการประชุมหารือฯ (Minutes) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566 โดยหัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามรายงานการประชุมหารือร่วมกัน