ทปษ นันทินีประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก Federal Public Service Social Security ประเทศเบลเยียม

25 เมษายน 2566

 สำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก Federal Public Service Social Security ประเทศเบลเยียม เรื่อง การพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทย-เบลเยียม โดยการประชุมหารือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2566 ฝ่ายไทย นำโดยนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม (หัวหน้าคณะฝ่ายไทย) พร้อมด้วยนางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเบลเยียม นำโดย Mr. Hendrik Hermans, Advisor General, Federal Public Service Social Security และคณะ รวมทั้งสิ้น 3 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ และหารือกรอบความตกลงเบื้องต้นตามร่างความตกลงที่ฝ่ายเบลเยียมเสนอ อาทิ ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความคุ้มครอง การหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสมทบซ้ำซ้อน เป็นต้น เพื่อพิจารณาประเด็นที่สามารถจัดทำความร่วมมือร่วมกันได้