ทปษ นันทินี ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเกาหลี กัมพูชา และลาว (ILO OFFICE)

22 มีนาคม 2566

 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Office) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว สำนักงานสวัสดิการและเงินทดแทนของลูกจ้างแห่งชาติเกาหลีใต้ (Korea Workers’ Compensation & Welfare Service : COMWEL) และกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกัมพูชา (The National Social Security Fund : NSSF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะ โดยมี นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (ปทุมธานี) และนางสารภี นราพันธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานกองทุนเงินทดแทน เข้าร่วมบรรยายสรุปภารกิจและสนับสนุนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม  
       การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานในบริบทของประเทศไทย เกาหลีใต้ และกัมพูชา โดยจะใช้องค์ความรู้ของไทยและเกาหลีใต้ เป็นแนวทางในการการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานในประเทศกัมพูชา เป็นการเสริมสร้างความรู้และความร่วมมือของทั้ง 3 ประเทศ ทั้งนี้คณะผู้แทนดังกล่าวมีกำหนดเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี