นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นหัวหน้าคณะเจรจาการจัดทำข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

27 กุมภาพันธ์ 2566

     วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นหัวหน้าคณะเจรจาการจัดทำข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว พร้อมด้วย นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โดยในการเจรจาจัดทำข้อตกลงด้านประกันสังคม กับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ  ในวันแรก เป็นประเด็นเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนข้ามประเทศ วิธีการนับรวมระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบเพื่อก่อให้เกิดสิทธิรับบำนาญตามสัดส่วนของเงื่อนไขในการจ่ายเงินสมทบของแต่ละประเทศ รวมถึงข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ โดยมีนางสาวจีรนุช คงมณี นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอมลวรรณ ปทุมมิน นักวิชาการการเงินและการบัญชีชำนาญการ และนางสาวกรวรรณ เลิศธัญธนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอในรายละเอียด
     จากนั้น คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามตอบเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และยืนยันข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย