ลธ บุญสงค์เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

15 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยมี นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน และเลขานุการกรม  สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องรับรองหมายเลข N409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร