ลธ.บุญสงค์ รับรางวัลงานเชิดชูเกียรติ กระทรวงสาธานณสุข

12 มกราคม 2566

 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย ประเภท “ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19” จากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี การจัดงานฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยอดเยี่ยม รวดเร็ว รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย