สำนักงานประกันสังคม กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาจาก Economic Policy Research Institute (EPRI)

01 กุมภาพันธ์ 2566

       นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาจาก Economic Policy Research Institute (EPRI) ซึ่งเป็นสถาบันด้านการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานราชการ โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล เพื่อรับทราบระบบงานประกันสังคมของประเทศไทย ความท้าทายที่กำลังเผชิญ ความสำเร็จและปัญหาในการขยายความคุ้มครองไปยังกลุ่มแรงงานนอกระบบ และความเสี่ยงของการจ่ายเงินบำนาญ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ต่อจากนั้น คณะฯ เยี่ยมชมดูงานด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

        The Secretary-General of the Thai Social Security Office (SSO), Mr. Boonsong Thapchaiyuth, had assigned the Director of the Kanchanaburi Provincial Social Security Office, Acting Advisor on Efficiency, Miss Nantinee Sapsiri, to welcome the distinguished guests of the international training programme organized by the Economic Policy Research Institute (EPRI), which is an organization specialises in research, capacity building, and policy advisory services for governments. The SSO executives and relevant staffs had received the delegation and provided information on the Social Security Schemes of Thailand, the current challenges and good practices, the coverage extension for the informal sector, as well as the risk assessment of the pension system. The meeting was held on Wednesday the 1st of February 2023 at the Somkiat Chayasriwong meeting room the on the 4th floor of the Multipurpose building, SSO Headquarters. Afterwards, the delegation visited the Bangkok Social Security Office 2 to observe the operation and performance of the front office. The Director, Mr. Surasit Srikeaw, and the staffs had received the delegation for the site visit.