ลธ.บุญสงค์ แถลงผลงาน

23 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงข่าวสรุปผลงานเด่น ปี 2565 ที่ผ่านมาของสำนักงานประกันสังคมกับภารกิจสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนโยบายสำคัญ ปี 2566 โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี