ลธ.บุญสงค์ เปิดโครงการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย SSO TRUST ส่วนกลาง

27 มกราคม 2566

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย“SSO TRUST” เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานประกันสังคม ประจำปี 2566” โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด และมีนางวัจนา เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กล่าวรายงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดความคิด เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ นำมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานส่งผลให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และ ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในสำนักงานประกันสังคม