โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

15 ธันวาคม 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

     โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บูรณาการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง