ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 20/2565

06 ธันวาคม 2565

     นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

     1. อนุมัติกันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมไว้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2566 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,639,100 บาท (เก้าสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

     2. รับทราบการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2566

     3. รับทราบรายงานการสำรวจความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรไทย

     4. รับทราบการจัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ประจำปี 2566