พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” จังหวัดภูเก็ต

19 พฤศจิกายน 2565

     วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน) พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนา และยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนางสมมาตร ทิตย์สีแสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการคุ้มครองในระบบประกันสังคม ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ลูกจ้าง และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักการประกันสังคม และพัฒนาการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 รวมถึงเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังแรงงานภาคอิสระอาชีพอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น การทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และทำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับสวัสดิการพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดภูเก็ต ในการนี้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดและรับฟัง

บรรยายฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต