ลธ บุญสงค์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 12) สัญจร ณ ศฟง สงขลา

21 ตุลาคม 2565

       วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางณัฐชนน วัฒนญาณนนท์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 12) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟู โดยมีนายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) มีภารกิจสำคัญในการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องและไม่เนื่องจากการทำงานจนต้องสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ให้ได้รับการฟื้นฟูแบบองค์รวม ทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกาย ปรับสภาพจิตใจและฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อสังคมและสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องมือในด้านการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง กรใช้กีฬา-ดนตรีบำบัด มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษา รวมทั้งเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่างๆ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ พร้อมประสานบริษัทห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรการฟื้นฟูกลับเข้าทำงานเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป