งานกฐินพระราชทานสำนักงานประกันสังคม ณ วัดในวัง จังหวัดสงขลา

22 ตุลาคม 2565

       พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระ กฐิน ให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานตามที่ขอรับพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลไตรมาส ณ วัดในวัง พระอารามหลวง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิพระราชทาน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป โดยมีพระครูโชตยาธิคุณ (ดวงแข โชติมโม) เจ้าอาวาสวัดในวังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอำพลพงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนนวัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพร้อมทั้งร่วมทำบุญเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,792,270 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

       ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จำนวน 200,000 บาทมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านนาทวี จำนวน 50,000 บาท และโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวัง จำนวน 50,000 บาท