ลธ.บุญสงค์ พร้อมคณะกรรมการการแพทย์ ตรวจเยี่ยม ศฟง.สงขลา

20 ตุลาคม 2565

       พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นายชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 15) พร้อมด้วยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ประกันสังคมจังหวัด (ภาคใต้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบำบัดฟื้นฟู พร้อมให้กำลังใจสอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์ฯศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ให้บริการแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 และผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยหากประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ สามารถที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เต็มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาในการทำงานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และจำเป็นสำหรับลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน สูญเสียอวัยวะ พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลแล้ว ประกอบด้วย 2 ประการ คือ เป็นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ในรูปแบบที่สมบูรณ์ครบวงจร ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ และสังคมเพื่อเป็นการช่วยเหลือพร้อมแก้ไขปัญหาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยดูองค์รวม ได้แก่ การให้บริการโดยพิจารณาภาพรวมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นรายบุคคลในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยมุ่งเน้นการประสานงานของทีมงานทุกด้าน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้าง และผู้ประกันตน