ลธ.บุญสงค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ครั้งที่ 34

25 ตุลาคม 2565

       นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน นายธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี และนางสาวสุภนิตย์ ปราบณรงค์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ครั้งที่ 34 เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสมาคม ISSA ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเข้ารับฟังการเสวนาและการประชุมคู่ขนาน ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้ 

       - การจัดการประกันสังคมในยุคการทำงานแบบดิจิทัล 

       - การให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

       - การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในการทำงานรูปแบบใหม่ 

       - การขับเคลื่อนประกันสังคมด้วยข้อมูลและดิจิทัล  

       - การเตรียมความพร้อมขององค์กรต่อการบริการและการบูรณาการระดับชาติ