ผต.วันทนา มอบของน้ำท่วม และเยี่ยมทุพพลภาพ อุทัยธานี

10 ตุลาคม 2565

        วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประสบอุทกภัย โดยมอบหมายให้นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมนายสุชาติ เปรมสุริยา ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ขนย้ายของออกจากที่พักแล้วชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมสูง โดยได้มอบถุงยังชีพรวมถึงของใช้ที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ราย พร้อมมอบของใช้จำเป็น ได้แก่รายแรกเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จากอุบัติเหตุทางจราจร โดยได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เดือนละ 5,250 บาท ตลอดชีวิต และรายที่สอง เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จากอุบัติเหตุทางจราจร ได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เดือนละ 5,499 บาท ตลอดชีวิต