ผต.วันทนา เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ณ จังหวัดกาญจบุรี

12 ตุลาคม 2565

        วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ เลิศเกียรติชัย หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ทุพพลภาพในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ รายแรก เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ด้วยอุบัติเหตุ อาการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วงล่างอ่อนแรง และนอนติดเตียงโดยได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต และรายที่สอง เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เนื่องจากเส้นเลือดสมองตีบ อาการไม่สามารถเดินได้ เคลื่อนไหวโดยนั่งรถเข็น พูดไม่ชัด โดยได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต