ผต.พรรณิกา ลงพื้นที่เยี่ยม ผปต.จ.ปัตตานี

12 ตุลาคม 2565

       วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวกัญจนัท สิทธิชัย ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แก่ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย รายที่หนึ่ง นายรอยาลี ดือราแม ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ ได้รับเงิทดแทนกรณีทุพพลภาพ เป็นระยะเวลา 15 ปีบ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รายที่สอง นางเกษร ทองเผือก ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 10 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี