ลธ.บุญสงค์ การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 4

17 ตุลาคม 2565

        นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานประกันสังคม ภายใต้แนวคิด SSO TRUST” รุ่นที่ 4 โดยมีนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีนางสาวบสพร อยู่รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 1 คน ซึ่งรุ่นที่ 4 ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในภาคใต้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 12 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 - 5 และส่วนกลาง รวม 41 คน ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานประกันสังคม ให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคม “SSO TRUST”  ส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ จากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอก เกิดภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึ่งของประชาชนจนกลายเป็น “ครอบครัวประกันสังคม” ได้อย่างแท้จริง