รองเลขาณัฐชนน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565

19 ตุลาคม 2565

        นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีวาระการประชุม ดังนี้

        1. เพื่อทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ

        2. เพื่อทราบรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ภายหลังประกาศโรติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
             - ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ในระดับพื้นที่
             - การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19
             - ระบบการรายงานและการเฝ้าระวังโรคโควิด 19
             - สรุปผลการดำเนินงานด้านวัคซีน