เลขาฯ บุญสงค์ เยี่ยมชมโรงงานและหารือพร้อมรับฟังบรรยาย ณ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

17 ตุลาคม 2565

       วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายปฐพี จิระวรรณ เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสมศักดิ์ โยชน์เมืองไพรหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงาน และหารือพร้อมรับฟังบรรยาย ณ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตไอซีประเภทสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณผสม ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านผู้ออกแบบและผลิตวงจรรวม (Analog) ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ICs TEST) ในประเทศไทย และดำเนินกิจการที่ประเทศไทยกว่า 11 ปี โดยมีคุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมบริษัทดังกล่าว เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายองค์กร