ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 17/2565

18 ตุลาคม 2565

       นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
            1. เห็นชอบปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนในส่วนของวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน โดยให้สามารถกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่มีภาระหนี้สินที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
            2. เห็นชอบแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการประกันสังคม จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และ 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ..) พ.ศ. .... (คณะที่ 2) 
            3. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
            4. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนกันยายน 2565
            5. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2565 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)