ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 15/2565

13 กันยายน 2565

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมมีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

      1. เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวบุปผา  คำหงษา เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์  

      2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะกิจ)

      3. เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลสำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

      4. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2565 งวดค่าจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (รวมระยะเวลา 3 เดือน)โดยให้จัดเก็บเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 3 ของค่าจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในอัตราเดือนละ 240 บาท

      5. เห็นชอบในหลักการของแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้การคุ้มครองแก่อาชีพลูกจ้างทำงานบ้าน

      6. เห็นชอบกำหนดแนวทางการจ่ายชดเชยค่ายารักษาโรคโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 กองทุน โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยค่ายาให้แก่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้การรักษาร้านยาหรือหน่วยบริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ