เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจังหวัดพะเยา

25 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่  25 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงมอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดพะเยา นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ พร้อมด้วยนักกายภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตใน “โครงการ สปส.มอบสุข” ณ บ้านพักผู้ทุพพลภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มอบของใช้จำเป็นและให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น อีกทั้งรับทราบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 3 รายดังนี้

- นางสาวสุรีรัตน์ ใจบุญทา อายุ 61 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุติดเชื้อทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 15 ปี

- นายณัฏฐกร โยธา อายุ 45 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองแตก อาการปัจจุบัน    แขนขาขวาอ่อนแรงไม่มีความรู้สึก เดินไม่ได้ พูดไม่ได้ ฟังรู้เรื่อง รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต พร้อมค่าพาหนะที่ใช้เดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล เดือนละ 500 บาท

-นายวิทวัส อันลิ้มภัณฑ์ อายุ 36 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองแตก อาการปัจจุบัน แขนขาข้างขวาอ่อนแรงเหยียดตรงไม่ได้ ข้อเท้าขวาผิดรูป พูดได้ช้า รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,514.50 บาทตลอดชีวิต พร้อมค่าพาหนะที่ใช้เดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล เดือนละ 500 บาท