เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ Mr. Kim Jeong Hark เลขาธิการสำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลีใต้

24 มิถุนายน 2565

      นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ Mr. Kim Jeong Hark เลขาธิการสำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลีใต้ เพื่อหารือ ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติ การพัฒนาระบบเงินบำนาญชราภาพของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคม พร้อมนำมาพัฒนา และปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติในอนาคต
     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้