ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตน

15 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต

(Intermediate Care) ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน เนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลชะอำ

ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม  ในจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ  โดยได้มอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาย้อย จำนวน 10 ราย  และในเวลา 10.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลท่ายาง  โดยมีนายแพทย์จตุภูมิ นีละศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง  ให้การต้อนรับ โดยได้มอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ายาง 15 ราย และในเวลา 11.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลชะอำ โดยมีนายแพทย์ประกาศิต  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ ให้การต้อนรับโดยได้มอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลชะอำ 15 ราย

          นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันพร้อมคณะลงพื้นที่มอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวม 40 ราย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลและพัฒนาระบบจัดการให้บริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายให้กับผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจเป็นสำคัญ

          นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ กล่าวต่อว่า ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้ฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจมายังผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤตซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมที่จะดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ ด้าน ซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดูแลอำนวยความสะดวกในด้านการจัดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนดุจคนในครอบครัว และนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง