นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 11/2565

14 มิถุนายน 2565

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
     1. อนุมัติจำหน่ายหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมของสถานประกอบการ จำนวน 43 ราย ซึ่งมีสถานะล้มละลาย สถานะร้าง และสถานะเลิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 35,267,586.14 บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) ออกจากบัญชีเป็นสูญ
     2. อนุมัติขยายระยะเวลากันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 ไว้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2565 เป็นระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง จำนวน 14,628,300 บาท
     3. เห็นชอบให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะที่ 2) และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     4. รับทราบการทบทวนแผนการลงทุน กองทุนประกันสังคม ประจำปี 2565