ผู้บริหารสำนักงานเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการฝึกและดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

24 พฤษภาคม 2565

       นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการฝึกและดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พ.อ.ธีระพล ศรีฉ่ำ ผบ.ทม.รอ.พัน.1 กล่าวต้อนรับ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
       ในการนี้ พล.อ.อ.อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานพิธีมอบหมวกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
       สำนักงานประกันสังคม ขอน้อมนำพระราชปณิธานฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้เรียนรู้ เข้าใจปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศ ควบคู่กับการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”