แถลงข่าว เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ ประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ขอ ขอเลือก ขอคืน ขอกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน”

11 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ขอ ขอเลือก ขอคืน ขอกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน” โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม พร้อมผู้นำแรงงาน ประกอบด้วยนายชาลี ลอยสูง นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล และคณะเข้าร่วมงาน ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

                    กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมล่าสุด (10 พ.ค. 65) คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประกันตน ดังนี้   

- (ขอเลือก) ให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้

 - (ขอคืน) ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้

- (ขอกู้) ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน หรือนำไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม