นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะฯ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่่เยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม

09 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม และหารือแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming ณ ห้องประชุมอาคารเกษตรวิวัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
โดยมี นายทาคาโนบุ อะชึมะ (Mr.Takanobu Azuma) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต้อนรับ 
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสราวุธ สุขสวรรค์ 
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
     โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดชลบุรีที่มาร่วมต้อนรับ
ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ 
มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีรับฟัง
แนวทางการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และชุมชนต้นแบบ Smart Farming ที่ประสบความสำเร็จ จากผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตัวแทน
ภาคเอกชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร การส่งเสริมเครื่องจักรกล
การเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง