ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2565

10 พฤษภาคม 2565

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

1.เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวชูชีพ พลายสังข์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

2.เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ 

3. เห็นชอบการเสนอชื่อ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4.เห็นชอบในหลักการตามแผนการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบประกันสังคม และมอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงการกำหนดอัตราเงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ไปพิจารณาดำเนินการ

  5.อนุมัติจำหน่ายหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมของสถานประกอบการ จำนวน 50 ราย ซึ่งมีสถานะล้มละลาย สถานะร้าง สถานะเลิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 33,371,192.98 บาท (สามสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ออกจากบัญชีเป็นสูญ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชำระของสำนักงานประกันสังคม

6. รับทราบพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565