สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นายจ้างและการประกันสังคม : หน้าที่ ประโยชน์ และกรณีศึกษา

06 พฤษภาคม 2565

       วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นายจ้างและการประกันสังคม : หน้าที่ ประโยชน์ และกรณีศึกษา (Employers and Social Security : Obligation, Benefits and Business Case) ณ ห้อง Sapphire โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน เพื่อให้นายจ้างรับทราบถึงภาพรวมของการประกันสังคมในประเทศไทยและภูมิภาค รวมถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีวิทยากรดังต่อไปนี้ Mr.Nuno Cunha - Senior Social Protection Specialist บรรยายภาพรวมประกันสังคมในประเทศไทยและในภูมิภาค Mr.Simon Brimblecombe – Chief Technical Advisor บรรยายข้อเสนอในการปฏิรูประบบประกันสังคมในประเทศไทย นายณภูมิ สุวรรณภูมิ นักวิชาการสถิติชำนาญการ บรรยายคุณลักษณะเฉพาะของระบบประกันสังคมไทย และนางสาวจีริสุดา เอี่ยมสกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
       สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบาย โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และสนับสนุนการปฏิรูปประกันสังคม ตลอดจนเพิ่มทักษะและองค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม