นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวนโยบายและผลการดำเนินงาน ของกระทรวงแรงงานต่อผู้ใช้แรงงาน

01 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวนโยบายและผลการดำเนินงาน
ของกระทรวงแรงงานต่อผู้ใช้แรงงาน พร้อมแถลงความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานในปี 2565 ทั้ง 8 ข้อ
โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล 
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน
(ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
     ต่อจากนั้นมีการเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจยุคโควิดมีผลกระทบกับแรงงานและค่าจ้างอย่างไร” โดยนายพนัส ไทยล้วน 
ประธานองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายอนุชิต แก้วต้น สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย 
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการอิสระ และ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดำเนินการเสวนา