นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการบริหาร จัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565

14 เมษายน 2565

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมนางสาวเทียมแข ทัพชัยยุทธ์ ภรรยา ตรวจเยี่ยมการให้บริการ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการด้านสาธารณสุข ของสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม