“ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับโค

28 พฤศจิกายน 2560

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับโครงสร้างและสวัสดิการของพนักงานประกันสังคม โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เปิดช่องทางเสนอความคิดเห็นผ่านทางระบบ Intranet สำนักงานประกันสังคม และผ่าน Line ของกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม