“สปส. สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและจัดทำประชาพิจารณ์”

29 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานประกันสังคม โดย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและจัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครั้งที่ 1 เพื่อให้สถานพยาบาลรับทราบแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์(Medical Audit) พร้อมสร้างความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล โดยมี นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบ