ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/256

22 มีนาคม 2565

     นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
     1. เห็นชอบงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564           
     2. เห็นชอบการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ให้เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ ตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2559 เพื่อรองรับสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (SAA) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ฉบับที่ 4 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2567)
     3. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 เพิ่มเติม จำนวน 103,151,080 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
        1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผูกพันสัญญา 36 เดือน วงเงิน 75,000,000 บาท จัดสรรปี 2565 จำนวน 24,000,000 บาท 
        2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ผูกพันสัญญา 12 เดือน วงเงิน 197,877,700 บาท จัดสรรปี 2565 จำนวน 79,151,080 บาท                 
     4. เห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประเภทผู้ป่วยนอก ให้ได้รับการรักษาตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
     5. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2565