กระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mrs.Sarah Taylor เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ

22 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mrs.Sarah Taylor เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด-19 ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ทั้งนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันมีแรงงานชาวแคนาดาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 558 รายมาตรการด้านประกันสังคม ให้การคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งต้องหยุดงาน และขาดรายได้เนื่องจากสถานประกอบการต้องหยุดกิจการชั่วคราว ตามคำสั่งของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด โดยแรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เช่น กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีเลิกจ้าง และกรณีเหตุสุดวิสัย