“สปส. โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2560”

29 พฤศจิกายน 2560

สปส.โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "การปฏิรูประบบบำนาญประเทศไทย " (Thailand Pension Reform) ในการประชุมมีการเสวนา เรื่อง "การบูรณาการระบบบำนาญประเทศไทย" มีผู้ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย - ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ - ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการทุนรวม บัวหลวง จำกัด - ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม (นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม) และนายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ สมาคมการ