การประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 และแสดงพลังต้านทุจริต Zero Corruption โดยมีนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังฯ ด้วยวิธีการผ่านทางระบบ Cisco Meeting ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม