“จัดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและจัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริก

29 พฤศจิกายน 2560

โดย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและจัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 2 เพื่อให้สถานพยาบาลรับทราบแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์(Medical Audit) พร้อมสร้างความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560