กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 มกราคม 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา นางลู่ สู้ จุน ประธานกรรมการบริษัท ชิโคนี่ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

        กระทรวงแรงงาน ดำเนินมาตรการความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกจ้าง-นายจ้าง ถือเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน